• رئیس هیئت مدیره : 

 اکبر غمخوار

نائب رئیس هیئت مدیره:

   مرتضی خامی

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره: 

 علی رحیم پور

• عضو هیئت مدیره:

   امیررضا جهانگیری کوهشاهی

• عضو هیئت مدیره: 

 سمانه یوسفی