تحلیلی بر صنعت گردشگری با تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش

An Analysis To Iran Tourism Value Chain