کنسل شدن تورهای ورودی بدلیل شرایط منطقه هتل ها  را دچار مشکل کرده است.

مدیرعامل هلدینگ گردشگری و هتلداری رکسان:

کنسل شدن تورهای ورودی بدلیل شرایط منطقه هتل ها  را دچار مشکل کرده است.


سمانه یوسفی بابیان اینکه میزان کنسلی رزرو تورهای ورودی بدلیل شرایط خاص این روزهای خاورمیانه روبه افزایش است گفت: متاسفانه گردشگری ما امسال هم روزهای خوب سفر گردشگران خارجی به ایران در اوایل پاییز  را  بدلیل بحرانی که در منطقه بوجود آمده است از دست داد. او افزود، همه امید ما به پایان درگیری ها و برقراری آرامش است تا دفاتر خدمات مسافرتی و هتل ها بیش از این دچار ضر ر و زیان نگردند.

en_GB